GEMEENTEBLADIndividuele gehandicapten-parkeerplaats Haydnstraat 53 Deurne

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Deurne

Geplaatst op Lokaalnieuwsdeurne.nl op: 30-1-2024

  1. Bekendmakingen Deurne
  2. GEMEENTEBLADIndividuele gehandicapten-parkeerplaats Haydnstraat 53 Deurne

Verkeer | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

(zaak 1347195)Burgemeester en wethouders van Deurne;Overwegende dat;•Bewoners van de Haydnstraat 53 hebben verzocht om een individuele gehandicapten-parkeerplaats toe te wijzen nabij hun woning aan de Haydnstraat 53 te Deurne;•de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria waaraan getoetst wordt of iemand in aanmerking komt voor een individuele gehandicapten-parkeerplaats;•overleg heeft plaatsgevonden met de politie;Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. Gelet op het feit dat het desbetreffende weggedeelte is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Deurne, en in beheer is bij de gemeente Deurne;B e s l u i t: door het plaatsen van bord modelnummer E6 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een onderbord waarop het kenteken staat vermeld van de persoon aan wie deze gehandicaptenparkeerplaats is toegewezen, een individuele gehandicapten-parkeerplaats toe te wijzen aan bewoners van de Haydnstraat 53 te Deurne. Bij dit besluit hoort de volgende tekening:•V-0558-24-001Deurne, 22 januari 2024Burgemeester en wethouders voornoemd,dhr. R.R.M. Halffman drs. G. T. Butergemeentesecretaris burgemeesterRechtsmiddelen(bezwaar, voorlopige voorziening)Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk 6 weken na publicatie dit besluit, schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:1. naam en adres van de reclamant; 2. dagtekening; 3. omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; 4. de gronden van het bezwaar (motivering). Bij het bezwaarschrift dient zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaar betrekking heeft te worden overgelegd. Volledigheidshalve wijzen wij er op dat indienen van het bezwaarschrift niet betekent dat het besluit daarmee ook automatisch is opgeschort. Daarom kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Nadere informatie is te verkrijgen bij de griffie van de Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch (tel. 073 –6202020).

Unknown

 Lokaalnieuwsdeurne.nl Redactie

Lokaalnieuwsdeurne.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Deurne. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Deurne

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.